Konkursy 2018/2019

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„MY OWN BOARD GAME”


Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej.
Cele konkursu:
* Stworzenie własnej, anglojęzycznej gry planszowej.
* Rozwijanie kreatywności i umiejętności językowych uczniów.
* Rozwijanie kompetencji społecznych.
* Promocja konstruktywnego spędzania wolnego czasu przy grach planszowych.
Uczestnicy: Konkurs jest kierowany do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VI
Organizacja i przebieg konkursu Za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialni są nauczyciele j. angielskiego Uczestnicy w podanym poniżej terminie dostarczają swojemu nauczycielowi z j. angielskiego stworzoną przez siebie planszową grę anglojęzyczną. Gra planszowa może być stworzona przez jednego ucznia lub maksymalnie przez trzy osoby. Gra planszowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Oceniana będzie poprawność językowa, kreatywność, estetyka, stopień trudności gry. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Terminy: Prace należy dostarczać w termonie 25.02- 1.03. 2019 Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia.
Nagrody: Nagrodami w konkursie będą dyplomy.

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„Check your skills before exams” dla klas VII-VIII


Szkoła Podstawowa nr 31 w Bielsku - Białej
Cel :
* Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
* Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
* Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.
* Rozwijanie uzdolnień uczniów.
* Podniesienie samooceny uczniów.
Organizatorzy : Nauczyciele języka angielskiego
Czas trwania: 25.02.2019
Forma konkursu:
Konkurs jest jednoetapowy i trwa 45min. Test konkursowy składa się z testu sprawdzającego wiedzę z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej. Punktowana będzie poprawność językowa, adekwatność, kreatywność, i poprawne posługiwanie się językiem angielskim. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA 2019 dla klas II - VII


Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia jest Centrum Edukacji Szkolnej.
Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych - uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy II-III), szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) i uczniów gimnazjum. Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz
Konkurs płatny : 9 zł.
Termin : 1-03-2019 roku (piątek).
Zapisy do 4 lutego 2019 r. u Pani A. Grabias-Bańka, K. Pukło i M. Ryplewicz klasy II - III u wychowawcy.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA dla klas II – III


Cele konkursu:
*promocja czytelnictwa,
*promowanie czytania polskich legend,
*budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
*stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności,
*kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
*uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Przebieg konkursu:
w konkursie biorą udział uczniowie klas II i III (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę – są to maksymalnie 3 osoby z każdej klasy),
uczestnicy konkursu zobowiązani są do:
przygotowania fragmentu dowolnej legendy, następnie uczestnicy przeczytają wybrany, przygotowany fragment (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać minuty), uczestnicy muszą mieć ze sobą tekst, który mają prezentować podczas konkursu,
następnie uczestnicy losują fragment legendy przygotowany przez organizatorów i czytają tekst.
podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.
Nagrody: ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów, nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie.
Konkurs odbędzie się 1 lutego 2018 r. (piątek) w sali nr 37 o godzinie 15.00

KONKURS OLIMPUS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


20 marca 2019
Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów IV, V, VI, VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.
Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna. Pytania testowe do olimpiady przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pracującą w szkolnictwie od wielu lat. Ciekawe pytania, interesujące teksty sprawiają, że uczeń z przyjemnością rozwiązuje zadania, jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz poszerzając słownictwo. Forma testu pomaga uczniom w zaznajomieniu się z tą, wykorzystywaną obecnie na każdym etapie nauczania, metodą sprawdzania wiedzy.
Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.
Zakres tematyczny

I ETAP KONKURSU "JONASZ" DLA KLAS 4-8


17 grudnia 2018
godz. 9.30-10.15
biblioteka szkolna

REGULAMIN KONKURSU NA KARKTĘ BOŻONARODZENIOWĄ


Cele:
• Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej,
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych;
• Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych;
• Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świat Bożego Narodzenia
Organizatorzy: Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Czas trwania konkursu: 30.11. -13.12.2108
Uczestnicy :Uczniowie SP nr 31 w Bielsku-Białej w dwóch grupach wiekowych: klasy I-IV oraz V-VIII
Warunki uczestnictwa : Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną w formacie max A5 (po złożeniu), wykonane z papieru ręcznie, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Bez życzeń w środku. Kartkę proszę podpisać na odwrocie (ołówkiem) Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów. Zostaną ocenione pod względem staranności wykonania, nawiązania do tradycji świątecznej, wrażeń artystycznych.
Termin składania prac: do 13.12.2108 – do opiekunów SU
Nagrodzone w konkursie prace przechodzą na własność organizatorów. Kartki wyróżnione mogą być wykorzystane jako okolicznościowe, promujące Szkołę Podstawową nr 31.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”


Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej: Bezwińska Ilona,Sadlik Katarzyna,Zyzańska Agata.
Celem konkursu jest:
·zachowanie tradycji bożonarodzeniowych,
·prezentacja bombki jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
·rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz ich uzdolnień plastycznych;
·ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
·popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów,
·rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych i kreatywności.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – bombka. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej w następujących kategoriach:
- klasy 1-3 – praca indywidualna,
- klasy 4-8 – praca indywidualna.
Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad bombką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy (patrz punkt 3 regulaminu).
Termin oddawania prac – 7 grudnia 2018 r. u organizatorów konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu i rozdania nagród – apel przedświąteczny.
Praca ma mieć formę pracy przestrzenne.
Praca powinna być podpisana drukowanymi literami, zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Oceniane będą:samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycji, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne.

KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS I-IV ORAZ V-VIII W RAMACH NPRCZ


Termin: 22 listopad 2018 r.
Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej: Agnieszka Czauderna, Gabriela Kocur
Dla klas: I-VIII z podziałem na poziomy
Cel konkursu :
• zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań,
• wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań
Konkurs będzie jednoetapowy:
• z każdej klasy wychowawca wytypuje dwoje chętnych uczniów,
• konkurs będzie miał charakter testu, odpowiedzi pisemnej lub krzyżówki w zależności od poziomu trudności dla poszczególnych klas na temat przeczytanego podczas konkursu tekstu z wybranej przez organizatora książki.
• klasy pierwsze przedstawią odpowiedzi w formie rysunku,
• konkurs jest dobrowolny.
Regulamin

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓWregulamin
lista ksiażek do wyboru dla klas 1-4
lista ksiażek do wyboru dla klas 5-8

Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony.


Termin: 16 listopad 2018 r.
Organizator: Ogólnopolskie Centrum Edukacji
Koordynator w szkole: Aneta Jagiełło-Białczak
Koszt konkursu: 8zł;
Zapisy i wpłaty do 29 października 2018 r.
Dla klas: IV-VIII;
Zakres materiału: zasady zdrowego odżywiania się, pierwsza pomoc, zdrowy tryb zycia, zagrożenia zdrowia i życia, budowa ciała człowieka.
Regulamin

OPOWIEM HISTORIĘ SWOJEJ RODZINY


ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej: Halina Ferens, Katarzyna Sadlik, Monika Pysz
Celem konkursu jest:
1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wartościowego sposobu posługiwania sie językiem.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności opowiadania tekstu.
3. Zainteresowanie historią swojej rodziny.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczniowie prezentują wydarzenie z historii rodziny.
2. Opowieściom może towarzyszyć prezentacja zdjęć. (np. wykonana w PowerPoint)
2. Historia musi być OPOWIEDZIANA.
3. Czas występu 4 - 5 minut.
KATEGORIE WIEKOWE: W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej w następujących kategoriach: - klasy 4-8.
TERMINY: Konkurs odbędzie się 24 października o godz. 13.00. w sali nr 36
KRYTERIA OCENY:
1. Warstwa językowa 0-10 pkt.
2. Walory aktorskie 0-5 pkt.
3. Wrażenie ogólne 0-5 pkt.
NAGRODY: Zwycięzca wystąpi na wieczorku patriotyczno – wspomnieniowym w trakcie konkursu recytatorskiego 6 listopada. .

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „PINGWIN” dla klas IV-VIII


Termin : 23.11.2018 r. (piątek)
Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
Koordynator w szkole: Agnieszka Grabias-Bańka
Koszt konkursu: 9 zł.
Zapisy i wpłaty do 26.10.2018 r. u nauczyciela matematyki.
Zasady konkursu: Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów. Każda klasa pisze swój poziom.
Zakres materiału

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego
Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin: 5 listopad 2018 godz. 9.00 (stopień szkolny).
Konkurs jest bezpłatny.
Zakres materiału znajduje się na gazetce obok sali 51 oraz na stronie internetowej szkoły.
Informacji udzielają nauczyciele j.polskiego
Zakres materiału
Regulamin konkursu

Konkurs przedmiotowy z matematyki
Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin: 6 listopad 2018 godz. 9.00 (stopień szkolny).
Konkurs jest bezpłatny.
Zakres materiału znajduje się na gazetce obok sali 48 oraz na stronie internetowej szkoły.
Informacji udzielają nauczyciele matematyki.
Zakres materiału i regulamin

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego
Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin: 7 listopada 2018 r godz. 9.00 (stopień szkolny).
Konkurs jest bezpłatny.
Zakres materiału został wysłany uczniom biorącym udział w konkursie. Znajduje się również na gazetce z języka angielskiego oraz stronie internetowej szkoły. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele uczący języka angielskiego.
Regulamin
Zakres materiału

Konkurs przedmiotowy z geografii
Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin: 9 listopada 2018 godz. 9.00 (stopień szkolny).
Konkurs jest bezpłatny.
Zakres materiału znajduje się na gazetce obok sali 49 oraz na stronie internetowej szkoły.
Informacji udziela nauczyciel geografii.
Zakres materiału i regulamin

Konkurs przedmiotowy z chemii
Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin: 13 listopada 2018 godz. 9.00 (stopień szkolny).
Konkurs jest bezpłatny.
Zakres materiału został wysłany uczniom biorącym udział w konkursie. Zakres materiału znajduje się na gazetce obok sali 48 oraz na stronie internetowej szkoły.
Informacji udziela nauczyciel chemii.
Zakres materiału i regulamin

Konkurs przedmiotowy z fizyki
Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin: 14 listopada 2018 godz. 9.00 (stopień szkolny).
Konkurs jest bezpłatny.
Zakres materiału został wysłany uczniom biorącym udział w konkursie. Zakres materiału znajduje się na gazetce obok sali 48 oraz na stronie internetowej szkoły.
Informacji udziela nauczyciel fizyki.
Zakres materiału i regulamin

Konkurs przedmiotowy z biologii
Organizator: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin: 19 listopada 2018 godz. 9.00 (stopień szkolny).
Konkurs jest bezpłatny.
Zakres materiału został wysłany uczniom biorącym udział w konkursie. Zakres materiału znajduje się na gazetce obok sali 48 oraz na stronie internetowej szkoły.
Informacji udziela nauczyciel biologii.
Zakres materiału i regulamin
Regulamin

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNO-INFORMATYCZNY
"List współczesnego dziecka do Marszałka Józefa Piłsudskiego"

Organizatorzy konkursu: Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 im. J. Kochanowskiego w Bielsku-Białej: Katarzyna Sadlik, Ilona Bezwińska, Agata Zyzańska.

Cele konkursu:
1.Rozwijanie wiedzy o sposobach komunikowania się ludzi. List jako narzędzie komunikowania się - zasady poprawnej kompozycji, list jako forma estetyczna. Zachęcenie uczniów do pisania listów - nieprzemijający urok listów. Odkrywanie i rozwijanie talentu pisarskiego. Kształtowanie postaw patriotycznych moralnych wzorców osobowych. Upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka, wrażliwości i wyobraźni.

Kategorie wiekowe:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej
Będzie on rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I- III,
- uczniowie klas IV-VIII.

Zadania konkursowe: Konkurs ma formę pisemną lub pisemno – plastyczną lub mailową (wydrukowaną). Praca może być zapisana odręcznie lub komputerowo. Objętość pracy nie może przekraczać 1 strony formatu A4.

Kryteria oceny:
W ocenie listu będą brane pod uwagę: poprawność kompozycji tekstu, nawiązanie do tematu konkursu, oryginalność, wrażenie artystyczne, forma estetyczna pracy.

Terminarz konkursu: Prace proszę dostarczyć do 31.10.2018 roku do organizatorów (p. K. Sadlik, p. I. Bezwińska, p. A. Zyzańska). Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku na uroczystym apelu z okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Nagrody: Najlepsze prace będą nagrodzone i zaprezentowane na wystawie przygotowanej przez SU w bibliotece szkolnej. Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BAJARZ ROKU


1. ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej: Gabriela Kocur, Sadlik Katarzyna

2. CEL
Celem konkursu jest:
1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wartościowego sposobu posługiwania sie językiem. 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności opowiadania tekstu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczniowie prezentują po jednym wybranym utworze - legendy , bajki, podania lub mitu.
2. Tekst musi być OPOWIEDZIANY.
3. Czas występu 4 - 5 minut.

4. KATEGORIE WIEKOWE W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej w następujących kategoriach: - klasy 4-8.

5. TERMINY
I etap konkursu klasy 4-8 10 października 2018 r. godz.11.10 BIBLIOTEKA

6. KRYTERIA OCENY
1. Warstwa językowa 0-10 pkt.
2. Walory aktorskie 0-5 pkt.
3. Ocena wybranego tekstu 0-5 pkt.
4. Wrażenie ogólne 0-5 pkt.

7. NAGRODY
1. Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Zwycięzca reprezentuje Szkołę w II etapie międzyszkolnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4 , w dniu 24 października 2018 o godz. 8.00.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO "MIŚ WOJTEK"


Regulamin Konkursu plastyczno- historycznego: " Miś Wojtek"

1.Cele konkursu:
- zaprezentowanie własnych wyobrażeń o postaci misia Wojtka
-rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
-zapoznanie uczniów z historią wojenną misia Wojtka- odniesienie się do lektur czytanych na zajęciach świetlicowych i do pogadanek na lekcjach historii

2.Organizatorem konkursu jest S.P nr 31 ( konkurs wewnątrzszkolny)
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
-klasy 1-3
-klasy 4-8

3.Prace mogą być wykonane w następujących technikach:
- malarstwo
-rysunek
-kolaż

Prace plastyczne mają być wykonane w formacie a3 na kartkach z bloku technicznego. Każdy z uczniów może pokazać 1 pracę. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg. wzoru: Imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł pracy.
Prace należy składać w terminie od 13 września 2018 do 10 października 2018r.

4.O wyłonieniu laureatów konkursu decydują organizatorzy:
- Ilona Bezwińska: nauczyciel plastyki
-Roman Szabla: nauczyciel historii
-Agnieszka Kwiecień: wychowawca świetlicy
Komisja pod uwagę weźmie umiejętność doboru środków plastycznych, jakość wykonania, oryginalność pracy.
Wyniki konkursu ogłoszone będą na apelu szkolnym z okazji święta 11 listopada.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

1. ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej: Ferens Halina, Pysz Monika, Sadlik Katarzyna oraz nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego.

2. CEL
Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja literatury pięknej.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.
4. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczniowie prezentują po jednym wybranym wierszu polskiego autora o tematyce patriotycznej.
2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3. Możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem.

4. KATEGORIE WIEKOWE
W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej w następujących kategoriach:
- klasy 1-3,
- klasy 4-8.

5. TERMINY
I etap konkursu klasy 1-3 w dniu 18 października 2018 r. godz.15.45 biblioteka
I etap konkursu klasy 4-8 w dniu 17 października 2018 r. godz.13.00 s. 49
Finał konkursu 6 listopada 2018 godz. 17.00 stołówka

6. KRYTERIA OCENY
1. Dobór tekstu.
2. Opanowanie pamięciowe przygotowanego tekstu.
3. Interpretacja tekstu.
4. Ogólny wyraz artystyczny.

7. NAGRODY
Nagrody przyznawane są w kategoriach wiekowych Uczestnicy, którzy zdobędą I,II,III miejsce, otrzymują dyplom i nagrodę rzeczową Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowa dyplomy. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentują Szkołę w Miejskim Konkursie Recytatorskim.

Konkursy 2017/2018

KONKURS PLASTYCZNY „KOLOROWANKA O BIELSKU - BIAŁEJ”


ORGANIZATORZY:
Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej:
Bezwińska Ilona,
Sadlik Katarzyna.
CEL
Celem konkursu jest:
poznawczy - poznanie najsłynniejszych zabytków Bielska - Białej,
kształcący - kształtowanie postawy patriotyzmu ("Małej Ojczyzny"), kształtowanie umiejętności plastycznych (precyzja rąk),
wychowawczy - pobudzanie wrażliwości estetycznej, zmysłu obserwacji i interpretacji oraz postawy szacunku do kultury i zabytków regionu Bielska - Białej.
TEMATYKA
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kolorowanki o Bielsku - Białej
KATEGORIE WIEKOWE
W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej w następujących kategoriach:
klasy 1-3 – praca indywidualna,
klasy 4-7 – praca indywidualna.
TECHNIKA
Rysunek konturowy (linia, kreski), czarno-biały.
Dozwolone narzędzia: tusz, flamaster, cienkopis. Uczeń wykonuje rysunek konturem, tak aby można było wykonać z tej pracy kolorowankę.
TERMINY
Termin oddawania prac –25 maja 2018 r. u organizatorów konkursu.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu i rozdania nagród – apel przedświąteczny.
FORMAT PRAC
Wymiary: kartka papieru formatu A3 – blok techniczny.
OPIS PRAC Praca powinna być podpisana drukowanymi literami, zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
WYBÓR ZWYCIĘZCÓW, OCENA
Oceniane będą:
samodzielność wykonania, architektura, nowatorstwo, ogólne wrażenie estetyczne.

XXI Konkurs grafiki komputerowej


Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 10 i Urząd Miejski w Będzinie
Organizatorzy konkursu zapraszają przedszkolaków i uczniów klas 0-7 szkół podstawowych do wzięcia udziału w dwudziestej pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”.
Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe:
• Przedszkola oraz klasy ,,0” i 1
• Klasy 2 - 4
• Klasy 5 - 7
Temat konkursu: "Dopóki oddajesz się fantazji, świat staje się niepospolicie piękny, jakim chcesz go widzieć…” Rakesh Satyal Posługując się techniką komputerową namaluj jak wyobrażasz sobie krainę fantazji.
Warunki konkursu:
• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182).
• Prace należy wykonać tylko w programie Paint na komputerze PC bez korzystania z Internetu.
• Prace należy wydrukować na papierze formatu A4 oraz przesłać przez dziennik lub przynieść na PenDrive, ponieważ nauczyciel musi jeszcze wszystkie prace przesłać również na płycie CD.
Prace oddajemy do 27 kwietnia 2018 r. do Pani Agnieszki Grabias - Bańka

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY


Termnin: Konkurs odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. o godz. 13.45 w sali nr 35.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Olimpiada przedmiotowa z języka angielskiego „Olimpus” dla klas IV-VII


Termin : 21-03-2018 r. (środa)
Organizator: Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe „Olimpus” ul. Grochowska 341/268, 03-822 Warszawa
Koordynator w szkole: pani Monika Gołuch i pani Ewelina Trzaska
Koszt konkursu : 9zł
Zapisy i wpłaty do 26.01.2018 r. u nauczyciela języka angielskiego
Olimpiada Olimpus w sesji wiosennej z języka angielskiego przeznaczona jest dla uczniów IV, V, VI i VII klas szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne. Także może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna.Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PANDA” dla klas IV-VII


Termin : 10.04.2018 r. ( wtorek )
Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz
Koszt konkursu : 9 zł
Zapisy i wpłaty do 5.03.2018 r. u nauczyciela matematyki
Każdy z przygotowanych przez organizatora testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 2017 dla klas II - VII


Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia jest Centrum Edukacji Szkolnej.
Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych - uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy II-III), szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i klas VII oraz uczniów gimnazjum. Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne szczególne przygotowanie matematyczne. Wystarczą jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz
Konkurs płatny : 9 zł.
Termin : 9-03-2018 roku (piątek).
Zapisy do 26 stycznia 2018 r. u Pani A. Grabias-Bańka i Pani M. Ryplewicz klasy II - III u wychowawcy.

KONKURS PLASTYCZNY NA „KALENDARZ ADWENTOWY”


Regulamin

KONKURS KLASOWY NA KARTKĘ DO KSIĘGI ŻYCZLIWOŚCI dla klas I-VII


Cel :
- zachęcanie dzieci do życzliwości i otwartości wobec innych
- promocja życzliwości
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów
Organizatorzy : Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Czas trwania: 20-24.11.2017
Zadanie konkursowe:
Każda klasa wykonuje pracę na formacie A4 (max 3 kartki , zalecane kolorowe)
Na kartce powinny pojawić się przemyślenia na temat: Co znaczy być życzliwym ? Można dodać ilustrację, napisy mogę być wydrukowane.
Prace klasy należy dostarczyć do dnia 27.11.2017 do opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Kryteria oceniania:
Zgodność z tematem, kreatywność, wyobraźnia oraz estetyka.
Ze złożonych kart zostanie utworzona Szkolna Księga Życzliwości, która zostanie przekazana do biblioteki.

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas V-VII


Aby wziąć udział :
1) Uczestnik konkursu ma za zadanie opisać kilka dni ze swojego życia w formie „kartki z pamiętnika”, a jeśli uważasz że nic ciekawego Ci się nie przytrafiło można stworzyć i opisać fikcyjnego bohatera, którego dni są pełne fascynujących przeżyć i sytuacji.
2) Termin konkursu 24.11.2017 godz. 13.00
3) Regulamin

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MY SUPERHERO” dla klas I-III


Szkoła Podstawowa nr 31 w Bielsku - Białej
Cel :
• zachęcanie ucznia do rozwijania zainteresowań plastycznych inspirowanych ludźmi lub bohaterami, których podziwiamy
• poszerzenie wiedzy odnośnie kultury innych krajów
• stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
• rozwijanie wrażliwości estetycznej
• motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez używanie kreatywnych metod
Organizatorzy : Nauczyciele języka angielskiego
Czas trwania: 13-24.11.2017
Zadanie konkursowe:
1. Uczestnik konkursu wykonuje pracę w formie plakatu, formacie A4 ( technika i materiał dowolny ) Na plakacie powinna pojawić się karykatura osoby lub bohatera z filmu/bajki, którą podziwiamy i która jest naszą inspiracją. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie.
2. Praca, poza karykaturą, powinna zawierać 3 rzeczy, wypisane w języku angielskim, za które podziwiamy daną osobę/bohatera.
3. Prace uczestników należy dostarczyć do dnia 24.11.2017 do nauczycieli języka angielskiego..
Kryteria oceniania:Zgodność z tematem, kreatywność, wyobraźnia oraz estetyka.

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PINGWIN” dla klas IV-VII


Termin : 24.11.2017 r.
Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
Koordynator w szkole: Agnieszka Grabias-Bańka i Maria Ryplewicz
Koszt konkursu: 9 zł.
Zapisy i wpłaty do 30.10.2017 r. u nauczyciela matematyki.
Zasady konkursu: Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów. Każda klasa pisze swój poziom.
Zakres tematyczny

Ogólnopolski konkurs matematyczno-plastyczny „Od 1 do ∞ … czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań”


Koordynator szkolny: Agnieszka Grabias-Bańka
Termin oddania prac 20 listopada 2017 r.
Konkurs jest bezpłatny.
I. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Zarząd Bielskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

II. Cele konkursu
1. Popularyzacja matematyki.
2. Rozbudzanie twórczego myślenia, kreatywności i pomysłowości.
3. Zwrócenie uwagi na poprawność językową i precyzję podczas formułowania treści zadania.
4. „Odczarowanie” matematycznych zadań tekstowych jako tematów nielubianych przez uczniów.
5. Rozwijanie aktywności artystycznej.

III. Rodzaj konkursu
1. Jest to konkurs indywidualny – każdy uczestnik pracuje samodzielnie.
2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje matematykę i plastykę, a także w zależności od treści zadania inne przedmioty.
3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap – szkolny,
II etap – ogólnopolski.
4. Konkurs podzielony jest na pięć kategorii:
• Szkoła podstawowa klasy 1-3,
• Szkoła podstawowa klasy 4-7,
• Gimnazjum,
• Szkoły ponadgimnazjalne,

IV. Zasady konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele tychże szkół.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest:
a) Ułożenie własnego zadania tekstowego lub łamigłówki tak, aby rozwiązaniem była liczba 25.
b) Zapisanie treści tegoż zadania i zilustrowanie go (można posługiwać się komputerem).
c) Przedstawienie dokładnego rozwiązania na osobnej kartce.
3. Graficzna część pracy może być wykonana dowolną techniką plastyczną, ale powinna to być praca płaska, na kartce formatu A4 lub A3.

V. Zadaniem Komisji jest:
• kwalifikacja nadesłanych prac,
• ocena prac,
• wyłonienie zwycięskich i ewentualnie wyróżnionych prac.

VI. Podczas oceny prac, Komisja zwracać uwagę będzie na:
• ciekawą treść zadania, dostosowaną oczywiście do poziomu edukacyjnego autora,
• autorski pomysł,
• sposób prezentacji zadania – jego strona graficzna,
• poprawność zapisu rozwiązania

Finał konkursu recytatorskiego


8 listopada o godz. 16.30

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Wojewódzki Konkurs z matematyki

Etapy i terminarz Konkursu:
1) etap szkolny – 8 listopada 2017 r., godz. 9:00
2) etap rejonowy – 9 stycznia 2018 r.,
3) etap wojewódzki – 22 lutego 2018 r.

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursu do poszczególnych etapów:
1) do I etapu - szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,
2) do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie - zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,
3) do III etapu - wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,

Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:
1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia,
2) w przypadku nieosiągnięcia przez uczestników etapu wojewódzkiego progu 90 % punktów możliwych do zdobycia tytuł laureata konkursu uzyskuje nie mniej niż 25 % uczestników etapu wojewódzkiego,
3) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

Laureat Konkursu:
- otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną
- jest zwolniony z egzaminu ośmioklasisty z matematyki i otrzymuje z przedmiotu najwyższy wynik
- jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Wojewódzki Konkurs z języka polskiego


Etap szkolny odbędzie się 6 listopada o godz. 9.00.
Poniżej link do strony z regulaminem konkursu i zakresem materiału.
Język polski
Język angielski - regulamin
Język angielski - załącznik

Konkursy 2016/2017

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Cele konkursu:
1.Wyrabianie nawyku poprawności ortograficznej i wdrażanie do poprawnej pisowni.
2.Kształcenie wśród uczniów umiejętności ortograficznych.
3.Wyłonienie mistrzów ortografii.
4.Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień u uczniów.
5.Zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Organizacja konkursu:
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II, III.
2.Składa się z dwóch etapów.
3.Pierwszy etap : Nauczyciel uczący w danej klasie przeprowadza dyktando konkursowe wśród wszystkich uczniów swojej klasy. Wyłania 3 laureatów, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
4.Drugi etap: W drugim etapie przeprowadzone zostanie dyktando, które wyłoni 3 zwycięzców z klas drugich oraz trzech z klas trzecich.
5.Termin konkursu:
I etap (klasowy ) – koniec kwietnia 2017r.
II etap (szkolny) – drugi tydzień maja 2017r.
Regulamin konkursu

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na najpięniejszą kartkę wielkanocną oraz najpiękniej ozdobionę salę lekcyjną


termin: od 28 marca do 10 kwietnia 2017
Regulamin konkursu

XX Konkurs grafiki komputerowej


Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 10 i Urząd Miejski w Będzinie
Organizatorzy konkursu zapraszają uczniów klas 1-6 szkół podstawowych do wzięcia udziału w dwudziestej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”.
Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe:
• Klasy 1 - 3
• Klasy 4 - 6
Temat konkursu: „Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią…” Posługując się techniką komputerową namaluj ekologiczny świat przyszłości.
Warunki konkursu:
• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182).
• Prace należy wykonać tylko w programie Paint na komputerze PC bez korzystania z Internetu.
• Prace należy wydrukować na papierze formatu A4 oraz przesłać przez dziennik lub przynieść na PenDrive, ponieważ nauczyciel musi jeszcze wszystkie prace przesłać również na płycie CD.
Prace oddajemy do 29 kwietnia 2017 r. do Pani Agnieszki Grabias - Bańka

Synapsik MEN - konkurs dla klas I-III


Organizatorem Konkursu Przedmiotowego jest wydawnictwo Synapsa.
Termin przeprowadzenia: 6-23.03.2017 r.
Koszt: 8 zł
Koordynatorzy w szkole: wychowawcy klas I-III.
Test konkursowy zostanie przeprowadzony na każdym poziomie wiekowym tj. w każdej klasie osobno.
Konkurs polega na pisemnym rozwiązaniu testu, na który składają się 24 pytania z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej.
Regulamin konkursu

Międzyszkolny Konkurs Językowy "Let’s Read in English"


1. Międzyszkolny konkurs czytania w języku angielskim „Let’s Read in English” jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III oraz dla klas IV-VI.
3. Na przeprowadzenie konkursu – od rozdania uczniom testów i wyjaśnienia zasad aż do zebrania kart odpowiedzi – należy poświęcić jedną godzinę lekcyjną (45 min.).
4. Każda zgłoszona szkoła otrzyma mailowo materiały konkursowe (testy dla każdej grupy wiekowej oraz karty odpowiedzi) do dnia 20 marca 2017 r. Nauczyciele-koordynatorzy konkursu wyznaczeni przez Dyrekcję każdej ze zgłoszonych szkół będą musieli zadbać o wydrukowanie testów i kart oraz skopiowanie ich dla biorących udział w konkursie uczniów w odpowiedniej liczbie.
5. Terminarz konkursu:
- do 3 marca 2017 r. – przyjmowanie zgłoszeń od szkół (mailowo - na adres eng.competitions@gmail.com)
- 20 marca 2017 r. – rozesłanie do szkół testów i kart odpowiedzi w formie elektronicznej
- 22 marca 2017 r. – przeprowadzenie konkursu w zgłoszonych szkołach (wybór godziny dowolny)
- 28 kwietnia 2017 r. - przesłanie do szkół wyników, dyplomów i nagród.
6. Uczniom biorącym udział w konkursie zabrania się komunikowania między sobą w trakcie rozwiązywania testu. Nauczyciel nadzorujący konkurs nie może podpowiadać uczestnikom konkursu, ani naprowadzać ich na właściwe odpowiedzi – jego rola podczas trwania konkursu sprowadza się do wyjaśnienia zasad zanim uczniowie zaczną pisać, pilnowania porządku w trakcie pisania przez uczniów testu, a po jego zakończeniu – zebrania testów. Po przeprowadzeniu konkursu nauczyciel sprawdza testy według przesłanego w zestawie klucza odpowiedzi i zapisuje wyniki na osobnej kartce dla każdej grupy wiekowej (w kolejności od najlepszego wyniku do najgorszego).
7. Po zakończeniu konkursu wyniki oraz wypełnione testy (które mogą być sprawdzane raz jeszcze przez nauczycieli ze szkoły organizującej konkurs gdyby wyniknęły jakieś wątpliwości) należy przesłać w ciągu 10 dni od daty przeprowadzenia konkursu na adres Szkoły Podstawowej nr 26 (ul. Złoty Potok 7, 43-300 Bielsko-Biała) z dopiskiem „Konkurs Let’s Read in English”.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Słownictwo, które będzie podstawą testów konkursowych pochodzi z książeczek „Let’s Read” autorstwa jednego z organizatorów konkursu, nauczyciela j. ang. w Szkole Podstawowej nr 26, Bartłomieja Paszylka (wydawnictwo Damidos 2015). Zakup książeczek nie jest konieczny, aby wziąć udział w konkursie, a informacja o tematyce tekstów obowiązujących podczas tegorocznej edycji konkursu, zostanie przesłana mailowo do koordynatorów każdej ze szkół natychmiast po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie.
10. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: eng.competitions@gmail.com
11. Opiekunami konkursu są nauczyciele angliści zatrudnieni w placówce organizującej konkurs, czyli Szkole Podstawowej nr 26 w Bielsku Białej: Katarzyna Puchalska (klasy I-III) i Bartłomiej Paszylk (klasy IV-VI).

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs „Najciekawsza Marzanna z recyclingu”


Przedmiotem prac jest Marzanna
- technika wykonania pracy dowolna (wykorzystanie materiałów ekologicznych i naturalnych)
- forma: praca plastyczna, przestrzenna.
Prace należy oddawać wychowawcom do dnia 17 marca 2017r
regulamin konkursu

Międzynarodowy konkurs matematyczny PANGEA 2017


Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula.
Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz
Konkurs płatny 6 zł.
3 marca 2017 ( piątek) – I etap; 7 kwietnia 2017 – II etap we Wrocławiu
Konkurs ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich. Test konkursowy zostanie przeprowadzony na każdym poziomie wiekowym, tj. każda klasa osobno.
Zapisy do 8 lutego 2017 r. u Pani A. Grabias-Bańka i Pani M. Ryplewicz

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 2017


Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia jest Centrum Edukacji Szkolnej.
Konkurs ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas II, III, IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych.
Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych - uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy II-III), szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i uczniów gimnazjum.
Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz
Konkurs płatny : 9 zł.
Termin : 10-03-2017 roku (piątek).
Zapisy do 11 lutego 2017 r. u Pani A. Grabias-Bańka i Pani M. Ryplewicz

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PANDA” dla klas IV-VI


Termin : 4.04.2017 r. ( wtorek )
Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz
Koszt konkursu : 9 zł
Zapisy i wpłaty do 5.03.2017 r. u nauczyciela matematyki
Każdy z przygotowanych przez organizatora testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR 2017


Termin: 16 marca 2017 r.
Cel: Propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów.
W Polsce głównym organizatorem jest Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
Nadzór: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku-Białej.
Zapisy z wpłatą-9 zł u nauczycieli matematyki do 5 stycznia 2017 r.
Szkolny koordynator: M. Ryplewicz

VII Międzyszkolny konkurs Mistrz Pięknego Czytania


Termin:etap szkolny do 3.02.; etap międzyszkolny 6.03.2017
Organizator: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Gimnazjum nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej
Cele konkursu: rozwijanie potrzeb czytelniczych ucznia, dbałość o kulturę słowa, kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu, a także stwarzanie uczniom możliwości prezentowania własnych umiejętności.
Hasło przewodnie tegorocznego konkursu: "Moje fascynacje najnowszą literaturą"
Przygotowany tekst powinnien zawierać opis i dialog (fragment książki).
Ocenianiu będzie podlegać: dobór tekstu, dykcja, interpretacja tekstu, wrażenie ogólne i przestrzeganie limitu czasu (4 minuty).
Zapisy, pomoc w doborze tekstu i przygotowaniu do konkrsu: G.Kocur

Szkolny konkurs plastyczny witraż Bożonarodzeniowy

1.Cele konkursu:
-inspiracja wyobraźni twórczej uczniów
-aktywizacja środowiska szkolnego wokół tematu i formy
-stworzenie możliwości rozwoju talentu
-prezentacja twórczej działalności uczniów
-promocja indywidualnych zdolności uczniów

2.Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-6

3.Technika: witraż - praca wykonana na podłożu papierowym. Materiały: tektura, papier, bibuła. Pracę należy wykonać  techniką witrażową. Format prac do wyboru:  max.A-3

4.Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (scena związana z Bożym Narodzeniem ) oraz z techniką witrażową, oryginalne opracowanie tematu, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja), estetyka wykonania.

5.Termin składania prac do 16 grudnia 2016 r.
-Prace należy dostarczyć do organizatorów tj. I.Bezwińska, A.Zyzańska
-Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych).
-Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa)
-Wernisaż (rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów) odbędzie się podczas szkolnych JASEŁEK
-Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu.
-Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.

Rodzinny konkurs plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa"

1.Cele:
- pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej
- poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych
- prezentacja talentów plastycznych
- promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu

2.Uczestnicy :
- uczniowie SP nr 31 w Bielsku-Białej wraz ze swoimi rodzinami (mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie:-) w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI.

3. Warunki uczestnictwa :
- Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki Bożonarodzeniowej
- Kartka powinna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów, bez życzeń w środku.
- Jeden uczestnik wraz z rodziną może wykonać tylko 1 pracę,
- Mile widziane umieszczenie na kartce elementów tradycji rodzinnych.
- Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów. Zostaną ocenione pod względem staranności wykonania, nawiązania do tradycji świątecznej, wrażeń artystycznych.
- Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, klasa. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami, starannie i czytelnie.

4.Termin składania prac: 09 grudnia 2016 – do wychowawców lub opiekuna SU.
Nagrodzone w konkursie prace przechodzą na własność organizatorów. Kartki wyróżnione mogą być wykorzystane jako okolicznościowe, promujące Szkołę Podstawową nr 31.

Szkolny Konkurs Informatyczny

I. Informacje wstępne 
1. Szkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów szkoły podstawowej jest konkursem przedmiotowym.
2. Konkurs przeznaczony jest: dla uczniów klas III – VI – plakat
3. Konkurs polega na wykonaniu samodzielnych prac graficznych w PAINT z wykorzystaniem również innych programów informatycznych (Picasa, PhotoScape, Word...) itp. programów, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej.

II. Cele konkursu 
1. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności i wiedzy z informatyki w zakresie wykraczającym poza podstawę programową szkoły podstawowej.
2. Stworzenie uczniom szkoły podstawowej możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania informatycznych uzdolnień. 
3. Wyłonienie i zaprezentowanie najlepszych prac uczniów na tema: „JESTEM TWÓRCĄ”.

III. Organizacja Konkursu 
1. Opiekę nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawują: pani Agnieszka Grabias – Bańka 
2. Prace należy dostarczyć organizatorom do dnia 2 grudnia 2016 roku. 
3. Obrady jury odbędą się 5 – 13.12 2016 r. w składzie : Agnieszka Grabias – Bańka, Lucyna Marciniszyn, Ewelina Trzaska, Agata Zyzańska, Agnieszka Szkubera  4. Lista najlepszych prac zostanie przedstawiona w terminie 14.12. 2016 r. – na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu.

IV. Zakres tematyczny 
1. Wykonanie w programie MsPaint jednej pracy: Plakat - „Moja ulubiona baśń”  Wykorzystanie następujących narzędzi i możliwości programu Paint:  Kolor pierwszego planu i kolor tła; Aerograf, Pędzel, Prostokąt , Elipsa, Gumka, Wypełnianie kolorem itp. Palety kolorów niestandardowych; Lupy do powiększania obrazów; Przekształcanie obrazu za pomocą odbicia lustrzanego i obrotu, pochylenie i rozciąganie obrazu; Kopiowanie, wycinanie i przenoszenie rysunków w tym samym dokumencie. Prace wykonujemy bez pomocy Internetu. 

V. Ocenie podlegać będzie:
Umiejętność posługiwania się narzędziami programu Paint /przynajmniej 8 wykorzystanych narzędzi. Wykorzystanie elementów przygotowanych samodzielnie w innych programach graficznych; Ogólne wrażenie estetyczne. Prace proszę zapisać w jednym folderze nazwanym KONKURS. Należy też napisać w Wordzie metryczkę prac, która ma zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, tytuły prac wykonanych, spis narzędzi i programów, które zostały użyte, 
Plik z tymi informacjami również należy umieścić w folderze KONKURS. Prace oddajemy zapisane na PenDrive do pani Agnieszki Grabias-Bańka.

Konkurs matematyczny im. S. Banacha


Cel: Popularyzowanie matematyki oraz sylwetki wybitnego polskiego matematyka S. Banacha.
Organizator: Gimnazjum nr 16 im. S. Banacha w Bielsku-Białej
Terminy: Oddanie prac do oceny Szkolnej Komisji Konkursowej - do 15.12.2016 r. Ustalenie listy finalistów - do 06.02.2017 r. Finał - 14.03.2017 r.
Nauczyciele odpowiedzialni: M. Ryplewicz, A. Grabias-Bańka

XX Konkurs wiedzy biblijnej „Jonasz” – z Ewangelii Św. Jana odbędzie się w 3 etapach.


1 etap szkolny - 12.XII.2016
2 etap międzyszkolny - 27.II.2017
Finał - 24.IV.2017
Wszystkim uczestnikom życzymy szczęśliwego FINAŁU.

Konkurs recytatorski dla klas IV-VI


I etap konkursu odbędzie się : 26 października 2016r. o godz. 13.30 w sali 50
Zgłoszenia do konkursu przyjmują Panie H. Ferens i M. Pysz
Finał konkursu odbędzie się 9 listopada 2016r.

Całoroczny konkurs historyczny "Wybitni Polacy"

W tym roku szkolnym w naszej szkole przeprowadzony będzie całoroczny konkurs historyczny „Wybitni Polacy”.
Celem konkursu jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy historycznej wśród uczniów, kształtowanie szacunku dla polskich tradycji, promowanie wiedzy i tradycji naszego regionu, pokazanie wybitnych postaci historycznych jako wzorów do naśladowania.
Przez cały rok szkolny 2016/2017, co miesiąc przygotowanych zostanie 5 pytań, dotyczących jakiejś postaci z naszej historii.
Uczniowie będą oddawać odpowiedzi na podpisanych kartkach do nauczyciela historii, Pana Romana Szabli.
W pierwszym tygodniu czerwca 2017, ogłoszone zostaną wyniki.
Zwycięży ten z uczestników, który złoży najwięcej pozytywnych odpowiedzi.

"Bajarz roku" konkurs międzyszkolny


Opowiadanie bajki, mitu, legendy lub fargmentu książki.
Osobna kategoria dla klas I-III oraz klas IV-VI
Najlepsi uczniowie reprezentują szkołę na konkursie międzyszkolnym w listopadzie.
Zgłoszenia do G.Kocur do 20 października 2016

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PINGWIN” dla klas IV-VI


Termin : 22.11.2016 r.
Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa
Koordynator w szkole: Agnieszka Grabias-Bańka i Maria Ryplewicz
Koszt konkursu: 9 zł.
Zapisy i wpłaty do 17.10.2016 r. u nauczyciela matematyki.
Zasady konkursu: Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów. Każda klasa pisze swój poziom.
Zakres tematyczny

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów klas szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:
1) etap szkolny – 25 listopada 2016r.,
2) etap rejonowy – 7 lutego 2017 r.
3) etap wojewódzki – 28 marca 2017r.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I etapu oraz o godzinie 11:00 dla II i III etapu i trwa 90 minut
• do I etapu – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności
• II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie -zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 84%punktów możliwych do zdobycia,
• III etapu – wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia.
Konkurs bezpłatny.
Zgłoszenia uczniów u pani A. Grabias-Bańka i pani M. Ryplewicz
Zakres wiedzy do konkursu

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:
1) etap szkolny – 24 listopada 2016r.,
2) etap rejonowy – 6 lutego 2017 r.
3) etap wojewódzki – 27 marca 2017r.

Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I etapu oraz o godzinie 11:00 dla II i III etapu i trwa 90 minut
do I etapu – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności
II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie -zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 84%punktów możliwych do zdobycia,
III etapu – wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia.

Zgłoszenia uczniów u pani H. Ferens i pani M. Pysz

Zakres wiedzy do konkursu

Konkursy 2015/2016

Szkolny Konkurs Informatyczny

I. Informacje wstępne
1. Szkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów szkoły podstawowej jest konkursem przedmiotowym.
2. Konkurs przeznaczony jest: dla uczniów klas III – VI – plakat Dla uczniów klas IV – VI – prezentacja.
3. Konkurs polega na wykonaniu samodzielnych prac graficznych w PAINT z wykorzystaniem również innych programów informatycznych (Picasa, PhotoScape, Word...) lub prezentacji w PowerPoint , itp. programów, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej.

II. Cele konkursu
1. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności i wiedzy z informatyki w zakresie wykraczającym poza podstawę programową szkoły podstawowej.
2. Stworzenie uczniom szkoły podstawowej możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania informatycznych uzdolnień.
3. Wyłonienie i zaprezentowanie najlepszych prac uczniów na temat : „ JESTEM TWÓRCĄ”.

III. Organizacja Konkursu
1. Opiekę nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawują: pani Agnieszka Grabias – Bańka
2. Prace należy dostarczyć organizatorom do dnia 23 maja 2016 roku.
3. Obrady jury odbędą się 24 -30 maja 2016 r. w składzie : Agnieszka Grabias – Bańka, Lucyna Marciniszyn, Ewelina Trzaska, Agata Zyzańska, Agnieszka Szkubera
4. Lista najlepszych prac zostanie przedstawiona w terminie 3.06. 2016 r. – na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu.

IV. Zakres tematyczny
1. Wykonanie w programie MsPaint jednej pracy:
Plakat - „Moje miasto – Bielsko-Biała”
Wykorzystanie następujących narzędzi i możliwości programu Paint:
Kolor pierwszego planu i kolor tła; Aerograf, Pędzel, Prostokąt , Elipsa, Gumka, Wypełnianie kolorem itp. Palety kolorów niestandardowych; Lupy do powiększania obrazów; Przekształcanie obrazu za pomocą odbicia lustrzanego i obrotu, pochylenie i rozciąganie obrazu; Kopiowanie, wycinanie i przenoszenie rysunków w tym samym dokumencie. Prace wykonujemy bez pomocy Internetu.
2. Wykonanie w programie MsPower Point jednej pracy: Prezentacja - „Moje miasto – Bielsko-Biała” Wykorzystanie następujących narzędzi i możliwości programu PowerPoint: Układ slajdu; Kolorystyka tła , czcionki i obrazu; Rozmieszczenie i estetyka slajdu; Animacja na slajdzie; Przejścia między slajdami; Dobór czasu; Strona tytułowa i biografia.
3. Możliwość wklejania do prac obrazków czy zdjęć pobranych z Internetu i opracowanych w innych programach graficznych np. Paint, Picasa, PhotoScape.

V. Ocenie podlegać będzie: Umiejętność posługiwania się narzędziami programu Paint /przynajmniej 8 wykorzystanych narzędzi/ i narzędziami programu PowerPoint/minimum 10 slajdów/ Wykorzystanie elementów przygotowanych samodzielnie w innych programach graficznych; Ogólne wrażenie estetyczne. Wszystkie prace proszę zapisać w jednym folderze nazwanym KONKURS. Należy też napisać w Wordzie metryczkę prac, która ma zawierać: • imię i nazwisko autora, • klasę, • tytuły prac wykonanych, • spis narzędzi i programów, które zostały użyte,
Plik z tymi informacjami również należy umieścić w folderze KONKURS. Prace oddajemy zapisane na PenDrive.

I Regionalny Konkurs Historyczny „Kocham Polskę”

Szkoła Podstawowa nr 24 w Bielsku – Białej zaprasza do udziału w I Regionalnym Konkursie Historycznym „Kocham Polskę”.
Konkurs odbędzie się w dniu 7.06 2016 o godz. 9.00.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI, w osobnych kategoriach wiekowych.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.sp24bielsko.pl w zakładce I Regionalny Konkurs Historyczny „Kocham Polskę”.
Chętnych do udziału proszę o zgłaszanie się do nauczyciela historii w naszej szkole Pana Romana Szabli do dnia 4.05.2016r.

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV – VI „ English master of words”

CEL KONKURSU
- zwrócenie uwagi na naukę języka angielskiego
- pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej;
- poszerzanie umiejętności językowych uczniów - inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej - promowanie szlachetnego współzawodnictwa - wykazanie się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu - umacnianie wiary we własne siły - wykrywanie uzdolnionych uczniów

ORGANIZATORZY
Monika Gołuch oraz Ewelina Trzaska

CZAS TRWANIA
18-29 IV 2016

ZADANIE KONKURSOWE
Waszym zadaniem jest przygotowanie komiksu w języku angielskim dotyczącego podanego tematu w dowolnej technice. Maksymalna ilość stron A4 – 4 .
Nie dopuszcza się wykonania komiksu w grupach lub parach.
Tematy:
klasa 4 "The most unusual day at my school",
klasa 5 "I have a magic ball"
klasa 6 "Strange adventures of …….".

OCENIANIE
Oceniany będzie pomysł, estetyka pracy ,wysiłek włożony w wykonanie ilustracji oraz poprawność językowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! NAGRODY CZEKAJĄ!

Szkolny Konkurs dla klas 1-3 z języka angielskiego „PAINT A SONG”

CEL KONKURSU
W nauce języka obcego w klasach młodszych 1-3 powinniśmy wykorzystywać wszystkie rodzaje aktywności jaką przejawiają dzieci. Nauka języka odbywa się poprzez zabawę, śpiewanie piosenek jak również wykorzystanie elementów edukacji plastycznej. Celem konkursu jest zachęcenie młodego człowieka ( ucznia klas 1-3) do nauki języka angielskiego poprzez wykorzystanie piosenek, które stanowią nieodłączny element nauki języka obcego.

ORGANIZATORZY Monika Gołuch oraz Ewelina Trzaska

CZAS TRWANIA
18-29 IV 2016

ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji do jednej z podanych przez autorów konkursu piosenek.
Format oraz technika wykonania jest dowolna.

OCENIANIE
Oceniany będzie pomysł, estetyka pracy oraz wysiłek włożony w wykonanie ilustracji Wszystkie proponowane piosenki pochodzą z podręczników do nauki języka angielskiego New Englis Adventure 1 , New English Adventure 2 oraz English Quest 3.

II Matematyczny Konkurs o zasięgu wojewódzkim
dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej „Oswoić matematykę”

Termin : Prace należy przynieść do 6 maja 2016r. ( piątek) nauczycielowi matematyki

Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka

Koszt konkursu : bezpłatny

Organizator:: Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach.

Adresaci konkursu: Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych województwa śląskiego.

Cele konkursu:
• propagowanie wiedzy matematycznej
• rozwijanie umiejętności matematycznych i plastycznych
• zachęcanie do prezentowania własnej twórczości
• rozbudzanie postaw twórczych

Warunki konkursu:
• Zadaniem uczestnika jest stworzenie komiksu matematycznego dotyczącego jednego z tematów obejmującego treści podstawy programowej z matematyki dla kl. IV – VI (wybrany zakres materiału np. bryły, pola, cechy podzielności liczb, własności figur itp.).
• Komiks powinien być pracą plastyczno – techniczną. Wyklucza się wykonanie całościowego projektu techniką komputerową - w komiksie można wykorzystać przygotowane na komputerze „chmurki”z tekstami (przyklejone na pracy). Komiks należy przygotować na dwóch stronach formatu A4 (każda strona na osobnej kartce). Liczba obrazków na stronie nie powinna być mniejsza niż 3 i nie większa niż 6.
• Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać dowolną liczbę prac, przy czym każdy uczeń może zaprezentować tylko jedną pracę.

Każda praca konkursowa powinna:
- zawierać na ostatniej stronie metryczkę, a w niej: tytuł pracy, imię, nazwisko autora, klasę, dokładną nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz adres e-mailowy szkoły lub opiekuna,
- być wykonana przez ucznia samodzielnie,
- nie być wcześniej publikowana, nagradzana.

Kryteria oceniania:
• zgodność pracy z tematem
• poziom wyczerpania wiadomości dotyczących danego tematu
• poprawność matematyczna
• poprawność stylistyczna i językowa
• pomysłowość autora
• estetyka pracy
• samodzielność

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PANDA” dla klas IV-VI

Termin : 12.04.2016 r. ( wtorek )

Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI
ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz

Koszt konkursu : 9 zł

Zapisy i wpłaty do .5.03.2016 r. u nauczyciela matematyki

Każdy z przygotowanych przez nas testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 2016

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia jest Centrum Edukacji Szkolnej.

Konkurs ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas II, III, IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych - uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy II-III), szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i uczniów gimnazjum.

Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

Konkurs płatny : 9 zł.

Termin : 11-03-2016 roku (piatek).

Zapisy do 11 lutego 2016 r. u Pani A. Grabias-Bańka i Pani M. Ryplewicz

Międzynarodowy konkurs matematyczny PANGEA 2016

Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula.

Konkurs bezpłatny

3 marca 2016 ( czwartek) – I etap

29 kwietnia 2016 – II etap we Wrocławiu

Zgłoszenia do 11 lutego 2016 r. u Pani A. Grabias-Bańka i Pani M. Ryplewicz

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016

Uczestnicy : uczniowie klasy od 2 do 6.

Termin :17 marca 2016 r. ( czwartek ).

Organizator : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „ WOM „ w Bielsku – Białej.

Koszt : 9 zł.

Koordynator : Maria Ryplewicz.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut.

Uczniowie piszą w trzech grupach wiekowych:
Kl. 2 kategoria ŻACZEK
Kl.3 – 4 kategoria MALUCH
Kl. 5 – 6 kategoria BENIAMIN

Zapisy i wpłata do 12 stycznia 2016 r. ( klasy 2 i 3 u wychowawców, klasy 4, 5, 6 u p. M. Ryplewicz lub u p. A. Grabias – Bańki ).

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od uczestnika

Ideą konkursu - obecnie jest to jego XVI edycja - jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP

Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie - w roku szkolnym 2015/16 odbędzie się 1 marca 2016 r.

Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych:
kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wczesniej tematyce): Kittens: Christmas Bunnies: Easter Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2016: Kittens - "The Short Necked Giraffe" Bunnies - "Gulliver in Lilliput"

Konkurs Literowania w Języku Angielskim „Spelling Bee”

Organizator Gimnazjum nr 16 im. S. Banacha w Bielsku – Białej

Eliminacje do konkursu odbędą się w dniu 4.12.2015 o godzinie 13,30 w Sali nr 52.

Konkurs odbędzie się na terenie Gimnazjum nr 16 2 lutego 2016 r. o godzinie 10.00.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

Cele Celem konkursu „Spelling Bee” jest propagowanie znajomości języka angielskiego, a w szczególności umiejętności literowania. Konkurs wzorowany jest na amerykańskich konkursach „Spelling Bee”, cieszących się niezwykłą popularnością wśród nastolatków w USA.

Forma
Tematem przewodnim IV edycji konkursu są owoce i warzywa, które goszczą na naszych stołach. Zadaniem uczniów jest nauczenie się, jak literować poszczególne słowa .
Reprezentanci zgłoszonych szkół wezmą udział w 4 etapowym konkursie:
etap I – polegający na poprawnym zapisaniu przez uczestników 6 słów literowanych przez prowadzących; za każde poprawnie zapisane słowo uczeń otrzymuje 1 punkt (obowiązuje słownictwozwiązane z owocami i warzywami)
etap II- polegający na poprawnym przeliterowaniu przez uczestnika 2 wylosowanych słów podanych przez prowadzących; za poprawne wykonanie zadania uczeń otrzymuje 1 punkt (obowiązuje słownictwo związane z owocami i warzywami)
Do etapu III przechodzą uczestnicy zajmujący miejsca 1-10 z największą ilością punktów po poprzednich etapach . etap III – polegający na poprawnym przeliterowaniu przez uczestnika 2 wylosowanych słów, podanych przez prowadzących (słownictwo ogólne + owoce i warzywa );za poprawne wykonanie zadania uczeń otrzymuje 2 punkty.
Do finału przechodzą uczestnicy zajmujący miejsca 1-5 z największą ilością punktów po poprzednich etapach .
Finał - polegający na poprawnym przeliterowaniu przez uczestnika wylosowanych słów, podanych przez prowadzących (słownictwo ogólne);za poprawne wykonanie zadania uczeń otrzymuje 2 punkty. Na każdym etapie słowo podawane jest dwukrotnie, w finale ilość zadanych słów będzie zależała od ilości zgłoszonych uczestników; w II i III etapie uczestnik ma prawo poprosić o przetłumaczenie słowa.

„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej:
- Bezwińska Ilona
- Sadlik Katarzyna
- Zyzańska Agata

TEMATYKA:Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

KATEGORIE WIEKOWE:W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku – Białej w następujących kategoriach:
- klasy 1-3 – praca indywidualna,
- klasy 4-6 – praca indywidualna.

TECHNIKA: Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy (patrz punkt 3 regulaminu).

TERMINY: Termin oddawania prac – 4 grudnia 2015 r, sala nr 40 – świetlica szkolna.Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu i rozdania nagród – apel przedświąteczny.

FORMAT PRAC: Praca ma mieć formę pracy przestrzennej o wymiarach podstawy nie przekraczającej kartki papieru formatu A4 – 21x30 cm.

OPIS PRAC: Praca powinna być podpisana drukowanymi literami, zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW, OCENA: Oceniane będą: - samodzielność wykonania, - nawiązanie do tradycji, - architektura, - figurki, - kolorystyka, - nowatorstwo, - dekoracyjność, - ogólne wrażenie estetyczne.

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PINGWIN” dla klas IV-VI

Termin : 20.11.2015 r.

Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Koordynator w szkole: Agnieszka Grabias-Bańka i Maria Ryplewicz

Koszt konkursu: 9 zł.

Zapisy i wpłaty do 27.10.2015 r. u nauczyciela matematyki.

Zakres wiedzy

Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody

I etap – szkolny 6 listopad 2015 r. godz. 9.00 - 10.30 ,czas trwania 90 minut

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury znajduje się w linku na www oraz na gazetce koło Sali 48 oraz u nauczycieli matematyki.

Do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie , którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia.

Koordynator w szkole: Agnieszka Grabias-Bańka i Maria Ryplewicz

Koszt konkursu: bezpłatny

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

I etap – szkolny 5 listopada 2015 o 9.00, będzie trwał 90 minut.

Zakres wiedzy

Regulamin

Konkursy 2014/2015

Szkolny konkurs przedmiotowy z matematyki „ Mistrz logicznego myślenia”

Termin konkursu 24 kwietnia 2015 r. (piątek) o godzinie 12.40 – 15.00

Jest to konkurs przeznaczony dla klas VI – VI , Organizowany przez panią mgr inż. Agnieszka Grabias-Bańka i panią mgr Maria Ryplewicz.

Jest to konkurs bezpłatny. Zapisy do konkursu do 9 kwietnia 2015 r. u nauczyciela matematyki.

Cele:
• Rozwijanie zainteresowań matematycznych;
• Popularyzowanie matematyki wśród uczniów
• Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości;
• Wyłowienia talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów
• Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów;
• Stworzenie właściwej atmosfery, życzliwej rywalizacji;
• Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu;
• Wspieranie rozwoju i talentów matematycznych.

Opis przebiegu konkursu Praca uczniów jest indywidualna. Zadania konkursowe opracowuje zespół nauczycieli matematyki odpowiedzialnych za organizację i przebieg konkursu. Konkursowy zestaw zadań składa się z trzech części: krzyżówki , tangramu i z trzech zadań tekstowych. Każda konkurencja ma osobny regulamin, z którym uczestnicy są zapoznawani bezpośrednio przed daną konkurencją. Każda konkurencja jest jednakowo punktowana dla każdej grupy wiekowej. Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyznanym miejscu decyduje czas.

Regulamin Szkolnego Konkursu Informatycznego

I. Informacje wstępne
1. Szkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów szkoły podstawowej jest konkursem przedmiotowym.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.
3. Konkurs polega na wykonaniu samodzielnych prezentacji w PowerPoint .

II. Cele konkursu
4. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności i wiedzy z informatyki w zakresie wykraczającym poza podstawę programową szkoły podstawowej.
5. Stworzenie uczniom szkoły podstawowej możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania informatycznych uzdolnień.
6. Wyłonienie i zaprezentowanie najlepszych prac uczniów na temat : „ JESTEM TWÓRCĄ”.

III. Organizacja Konkursu
1. Opiekę nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje : pani Agnieszka Grabias – Bańka,
2. Prace należy dostarczyć organizatorom do dnia 10 kwietnia 2015 roku.
3. Obrady jury odbędą się 13 -19 kwietnia 2015 r. w składzie : Agnieszka Grabias – Bańka, Lucyna Marciniszyn, Ewelina Trzaska.
4. Lista najlepszych prac zostanie przedstawiona w terminie 20 kwietnia 2015 r. – na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu.

IV. Zakres tematyczny
* Prezentacja - „Nie bądźmy komputerowymi piratami Wykorzystanie następujących narzędzi i możliwości programu PowerPoint:
* Układ slajdu;
* Kolorystyka tła , czcionki i obrazu;
* Rozmieszczenie i estetyka slajdu;
* Animacja na slajdzie;
* Przejścia między slajdami;
* Dobór czasu;
* Strona tytułowa i biografia.
1. Możliwość wklejania do prac obrazków czy zdjęć ściągniętych z Internetu i opracowanych w innych programach graficznych np. Picasa, PhotoScape.

V. Ocenie podlegać będzie:
Umiejętność posługiwania się narzędziami programu PowerPoint/minimum 10 slajdów/
Wykorzystanie elementów przygotowanych samodzielnie w innych programach graficznych;
Ogólne wrażenie estetyczne.
Wszystkie prace proszę zapisać w jednym folderze nazwanym KONKURS na PenDrive. Należy też napisać w Wordzie metryczkę prac, która ma zawierać:
• imię i nazwisko autora,
• klasę,
• tytuł pracy wykonanej
• jakie narzędzia zostały wykorzystane/programy,

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PANDA” dla klas IV-VI

Termin : 14.04.2015 r.

Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI

ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Koordynator w szkole: pani Agnieszka Grabias-Bańka i pani Maria Ryplewicz

Koszt konkursu : 9 zł

Zapisy i wpłaty do .19.03.2015 r u nauczyciela matematyki

Każdy z przygotowanych przez nas testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Międzynarodowy konkurs matematyczny PANGEA 2015

1.Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula.

2.Konkurs bezpłatny

3. 3 marca 2015 – I etap

4. 17 kwietnia 2015 – II etap we Wrocławiu

5. Zgłoszenia do 10 stycznia 2015 r. u Pani A. Grabias-Bańka i Pani M. Ryplewicz

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia jest Centrum Edukacji Szkolnej.

2. Konkurs ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I, II, III, IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół gimnazjalnych. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych - uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), szkoły podstawowej (klasy IV-VI) i uczniów gimnazjum.

3. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.

4. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.

5. Konkurs płatny : 9 zł.

6. Termin : 17-03-2015 roku (wtorek).

7. Zapisy do 10 stycznia 2015r u Pani A. Grabias-Bańka i Pani M. Ryplewicz

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2015

odbędzie się 19 marca 2014 r.o godzinie 9.00

Zapisy klasy 1-3 u wychowawców
klasy 4-6 u p.Ryplewicz i p.Grabias-Bańki.

Zapisy do 19 grudnia 2014 r.

I etap konkursu recytatorskiego

dla klas I-III odbędzie się w poniedziałek 24 listopada 2014
o godz. 12.30 w sali 35

dla klas 4-6 odbędzie się w środę 19 listopada 2014
o godz. 13.20 w bibliotece szkolnej

Finał konkursu recytatorskiego odbędzie się 28 listopada 2014 w bibliotece szkolnej o godz. 16.30.

Regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs matematyczny „Banach”

Organizator: Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej

Koordynator w szkole: Agnieszka Grabias-Bańka i Maria Ryplewicz

Koszt: bezpłatny

Zapisy do 20 listopada u nauczyciela matematyki

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań problemowych w domu. W wyznaczonym terminie. Następnie szkolna komisja sprawdza, ocenia oraz przesyła do organizatora 5 najlepszych prac, gdzie organizatorzy ustalają listę 30 finalistów, którzy przechodzą do finału. W finale uczestnicy rozwiązują test zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, z luką, prawda-fałsz.)

Ogólnopolski konkurs matematyczny „PINGWIN” dla klas IV-VI

Termin : 21.11.2014 r.

Organizator: Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI ul. Czarnołęcka 26D, 04-740 Warszawa

Koordynator w szkole: Agnieszka Grabias-Bańka i Maria Ryplewicz

Koszt konkursu 7.50 zł

Zapisy i wpłaty do 29.10.2014r u nauczyciela matematyki

Każdy z przygotowanych przez nas testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody

I etap – szkolny 7 listopad 2014 r godz, 9.00 czas trwania 90 minut

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury znajduje się na gazetce koło Sali 48 oraz u nauczycieli matematyki.

Do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie , którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następującym terminie:

1. etap szkolny – 6 listopada 2014 r.,

2. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 dla I etapu i trwa 90 minut.

Link do strony Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie znajduje się Regulamin i w Załączniku informacje dotyczące zakresu materiału

Konkurs literacki „Chcecie bajki? Oto bajka”

Organizator : Gminny Dom Kultury w Buczkowicach.

Organizator szkolny: Halina Ferens

Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI

Przebieg konkursu: uczniowi tworzą własną, oryginalną bajkę/baśń, która będzie zweryfikowana przez nauczyciela i po zakwalifikowaniu wysłana na konkurs.

Praca może liczyć maksymalnie 5 stron A4, tematyka i rodzaj literacki dowolny.

Termin: do 20 września prace musza być przesłane na adres: halfe5@poczta.onet.pl

23 września osoby zainteresowane zostaną poinformowane o tym, czy utwór został zweryfikowany pozytywnie

powrót do strony głównej