INNOWACJA PEDAGOGICZNA
"PRACA METODĄ PROJEKTU EDUKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI W KLASACH 5"

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy 5. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2018/19 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym dla kolejnych klas 5. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych z przedmiotu technika, jako uzupełnienie programu nauczania o pracę metodą projektu .

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Praca metodą projektu na lekcjach techniki” jest odpowiedzią na nowe zadania stawiane współczesnej szkole, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole podstawowej zauważa się, że uczniom najbardziej brakuje umiejętności planowania długoterminowej pracy wytwórczej. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba wypracowania tychże umiejętności u uczniów. Projekt wykonywany w ramach zajęć daje możliwości realizacji całego cyklu działalności technicznej: rozpoznawanie, projektowanie, konstruowanie, programowanie, wytwarzanie, eksploatacja i likwidacja.

Etap I
Przygotowanie uczniów do pracy w mobilnej pracowni technicznej. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów oraz motywacji do wykonywania działań technicznych. Motywacja, czyli wprowadzenie w tematykę projektu technicznego w celu wzbudzenie zainteresowania uczniów do działania. Zakłada się, że projekt jest realizowany indywidualnie – każdy uczeń wykonuje swój wytwór. Organizacja zajęć wymaga jednak zastosowania częściowej pracy w zespołach dwuosobowych. Będzie to dotyczyło współpracy w korzystaniu z jednego kompletu narzędzi i wzajemnej pracy przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby. n być również podpisany przez każdego ucznia.

Etap II
Przeznaczono na realizację projektu technicznego. Zaproponowane tematy lekcji odpowiadają działaniom realizowanym w ramach podprojektów. Wszystkie podprojekty zawierają pięć faz działalności technicznej: rozpoznanie, projektowanie, konstruowanie, programowanie oraz wytwarzanie. W trakcie trwania każdego podprojektu uczniowie samodzielnie wykonują powtarzające się działania projektowe: przygotowanie stanowiska pracy, opracowanie planu pracy, wykonanie czynności technologicznych.

Etap III
Przeznaczone są na podsumowanie prac projektowych. Uczniowie mają możliwość zdiagnozowania wytworu (sprawdzenie funkcjonalności–faza eksploatacji) oraz kształtowania myślenia twórczego w zakresie modernizacji i ulepszenia działania.

PRACE UCZNIÓW

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
"PODRÓŻE W ŚWIAT SZTUKI - PLASTYCZNE INSPIRACJE"

W roku szkolnym 2018/19 uczniowie uczestniczący w zajęciach koła plastycznego ,realizują tematy innowacji pedagogicznej : "Podróże w świat sztuki- plastyczne inspiracje". Zajęcia te mają na celu wprowadzenie uczniów w świat sztuki, poznanie różnorodnych stylów a prezentacja historii sztuki ma ułatwić i pobudzić do działania twórczego uczniów. Poprzez kontakt ze sztuką , poznawanie ciekawych twórców, uczestnicy zajęć będą mogli obserwować różnorodne formy dzieł plastycznych oraz interpretować dane dzieło na swój sposób. Tematyka na rok 2018/19 to obrazy i twórczość impresjonistów, postimpresjonistów, oraz poznanie dzieł sztuki XX wieku , na przykładzie twórczości fowistów, kubizmu, surrealizmu, poprzez abstrakcjonizm. Zajęcia te odbywają się w twórczej i miłej atmosferze, podczas której można rozwijać swoją kreatywność i zdolności manualne.
Ilona Bezwińska
Innowacja 2018

PRACE UCZNIÓW

powrót do strony głównej