ROK SZKOLNY 2016/2017

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był w tym roku 7 lutego, już po raz 13. W Polsce i w ponad stu krajach na świecie, a w naszej szkole po raz siódmy. Wszystkie działania podejmowane w ramach tego dnia realizowane były pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Organizatorzy tegorocznych obchodów DBI podkreślają rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. W naszej szkole tematy związane z bezpiecznym Internetem poruszane są na lekcjach w ciągu całego roku szkolnego, jednak w lutym podejmowane są dodatkowe działania. Podczas cyklicznych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli informatyki i wychowawców we wszystkich klasach, począwszy od tych najmłodszych, podejmowane są tematy związane z zasadami bezpiecznego, kulturalnego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu i jego zasobów. Zwracana jest też uwaga na problem uzależnienia (w klasach IV-VI przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu”). W salach lekcyjnych i na korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne i wystawki prac plastycznych. W tym roku na niektórych plakatach znalazły się hasła w języku angielskim.
Chętni uczniowie wykonują prezentację multimedialną „Bezpieczny Internet”.
Gościliśmy też przedstawicieli Biblioteki Pedagogicznej, którzy zorganizowali zajęcia na temat cyberprzemocy.

ROK SZKOLNY 2015/2016

W tym roku szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 9 lutego, pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie!”. Poprzez tę kampanię organizatorzy chcą podkreślić, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie bezpieczny. Zwracają również uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako formę twórczej rozrywki. Zadaniem dorosłych, zarówno nauczycieli, jak i rodziców jest uczenie dzieci właściwego korzystania z tych zasobów i kształtowanie postaw odpowiedzialności za to, co robią w Sieci. Jak, co roku, włączyliśmy się w tę akcję przeprowadzając zajęcia edukacyjne dotyczące wielu aspektów bezpieczeństwa i odpowiedzialności w sieci (klasy 1 – zasady bezpiecznego korzystania z komputera (wpływ na zdrowie i psychikę), klasy 2 i 3 - zagrożenia internetowe, klasy 4 – 6 - zagrożenia internetowe, netykieta i prawo autorskie, problem uzależnień). Uczniowie wykonywali prace plastyczne i prezentacje multimedialne.

ROK SZKOLNY 2014/2015

10 lutego 2015 roku po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło przewodnie obchodów to - "Razem tworzymy lepszy Internet". Podejmowane działania miały na celu zwrócenie uwagi na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Warto od najmłodszych lat kształtować nawyki bezpiecznego korzystania z Internetu, ale też uświadamiać, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. W naszej szkole zostały przeprowadzone lekcje o bezpieczeństwie w Internecie m.in. o cyberprzemocy. Wykorzystano dostępne materiały z edukacyjnych stron internetowych (filmy, scenariusze lekcji, gry edukacyjne). Uczniowie wykonali prace plastyczne, które wykorzystano przy robieniu gazetek tematycznych w klasach. Na korytarzu zorganizowano wystawę prac.

ROK SZKOLNY 2013/2014

Dzień Bezpiecznego Internetu w SP 31
11 lutego 2014 już po raz dziesiąty w Polsce (i czwarty w naszej szkole) obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. W związku z tym przez cały miesiąc organizowaliśmy działania, które miały na celu uczulić nasze dzieci na zagrożenia, jakie stwarza korzystanie z Internetu oraz nauczyć, jak ich unikać. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów DBI – „Razem tworzymy bezpieczny Internet” – oznacza, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta oraz, że każdy może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

W ramach tegorocznej akcji zaplanowaliśmy następujące działania:
*Wykonanie w salach lekcyjnych i na szkolnym korytarzu gazetek ściennych na temat bezpieczeństwa w Sieci.
*Lekcje z wychowawcą w klasach I-VI (zagrożenia komputera – wirusy; zagrożenia bezpieczeństwa dzieci - niepożądane treści; niebezpieczne kontakty; cyberprzemoc).
*”Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu” – prelekcja pedagoga.
*Netykieta i prawo autorskie.
*Zakupy w sieci (klasy VI).
*Przypomnienie adresów bezpiecznych stron.
*Wykonanie prac plastycznych promujących bezpieczne zachowania w Internecie.
*Redagowanie haseł i rymowanek o bezpieczeństwie internetowym.
*Zaproszenie rodziców do szkoły na prezentację „Komputer i Internet. Korzyści i zagrożenia. Bezpieczeństwo w sieci”.
Dzięki podejmowanym działaniom nasi wychowankowie mają coraz większą wiedzę na temat internetowych zagrożeń i sposobów na ich unikanie. W utrwalaniu dobrych nawyków muszą mieć jednak wsparcie nie tylko ze strony nauczycieli, ale przede wszystkim rodziców. Dlatego też dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w prezentacji pt. „Komputer i Internet…”.

STYCZEŃ 2013

Pierwsze kroki w Internecie stawiają najmłodsi uczniowie. Do wspólnej zabawy w Internet zaprosił ich Robocik Necio z portalu www.necio.pl. Dzięki niemu pierwszoklasiści poznali pierwsze zasady bezpiecznego surfowania.

Przygotowujemy się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu W klasach oraz na szkolnym korytarzu pojawiły się gazetki związane z bezpieczeństwem w sieci. Uczniowie wykonali plakaty oraz hasła reklamujące zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Zgłoszona została inicjatywa na strony dbi.saferinternet.

GRUDZIEŃ 2012

Trzecioklasiści podczas swoich zajęć z komputerem obejrzeli z zainteresowaniem program „Zuźka i Tunio poznają Internet”, dzięki któremu poznali podstawowe mechanizmy funkcjonowania sieci oraz zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z Internetu. Przypomnieli sobie internetowe zagrożenia: szkodliwe treści, niebezpieczne kontakty oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i wizerunku, a także zasady kulturalnego zachowania w Internecie (netykieta).

Dzieci z klas drugich zostały zapoznane z tematyką bezpiecznego Internetu na podstawie kreskówek „Sieciaki” oraz „Owce w sieci”.

LISTOPAD 2012

Uczniowie klas IV - VI zostali zapoznani z zasadami kulturalnego zachowania się w Sieci oraz korzystania z cudzej własności zamieszczanej na stronach internetowych.

W klasach czwartych odbyły się lekcje z wychowawcą z wykorzystaniem pakietu edukacyjnego „3…, 2…, 1… Internet!” Uczniowie mieli okazję do poszerzenia zdobywanej na wcześniejszych etapach edukacyjnych wiedzy dotyczącej zagrożeń komputera (wirusy; niepożądane treści; niebezpieczne kontakty; cyberprzemoc).

ROK SZKOLNY 2012/2013

PAŹDZIERNIK 2012

17 października 2012
Rada Pedagogiczna została zapoznana z harmonogramem działań na nowy rok szkolny. O kontynuowaniu akcji poinformowano też podczas zebrań rodziców.

29 października 2012
W klasach I - III odbyło się spotkanie z policjantem, podczas którego poruszono tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów. Omówione zostały również zagrożenia dotyczące kontaktów nawiązywanych w sieci oraz niebezpiecznych dla dzieci treści.

CZERWIEC 2012

Turniej wiedzy

W ostatnich przedwakacyjnych dniach odbywał się w naszej szkole Międzyklasowy Turniej Wiedzy o Bezpiecznym Internecie. Rywalizowały ze sobą reprezentacje klas od drugich do szóstych. Konkurs składał się z kilku konkurencji. Należało m.in. wykonać plakat oraz odpowiedzieć na wylosowane pytania.

MARZEC 2012

14 marca rodzice uczniów klas pierwszych zostali zaproszeni na szkolenie dotyczące bezpiecznego Internetu.
Goście mieli okazję obejrzeć prezentację „Komputer i Internet – korzyści i zagrożenia ”oraz zapoznać się z ideą programu Szkoła Bezpiecznego Internetu prowadzonego u nas już drugi rok

LUTY 2012

Dni Bezpiecznego Internetu

Po zakończeniu ferii zimowych aż do końca lutego odbywały się w naszej szkole Dni Bezpiecznego Internetu. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów był Internet jako łącznik między pokoleniami.
Wszystkie działania realizowano pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!".

W tym czasie prowadziliśmy różne działania zgłoszone w inicjatywie. Wychowawcy przedstawiali uczniom prezentację multimedialną o bezpieczeństwie w Sieci. Przeprowadzone też zostały przez pedagoga szkolnego zajęcia o uzależnieniu od Internetu. Odbyły się konkursy plastyczne oraz konkurs dla klas IV - VI na prezentację lub plakat wykonane techniką komputerową.

STYCZEŃ 2012

W klasach młodszych przeprowadzano zajęcia związane z internetowymi zagrożeniami. Klasy pierwsze zetknęły się z tematem po raz pierwszy, natomiast drugie i trzecie miały okazję przypomnieć sobie oraz wzbogacić wiadomości zdobyte w ubiegłym roku szkolnym. Dla zobrazowania zagadnienia zostały wykorzystane kreskówki z serii „Owce w Sieci”.

Ogłoszono szkolny konkurs na najciekawszą pracę plastyczną promującą bezpieczny Internet. Zgłosiliśmy swój udział w tegorocznych obchodach Dni Bezpiecznego Internetu. Zaplanowaliśmy działania, które mają na celu utrwalanie przekazywanej sukcesywnie wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z komputera oraz zasobów Sieci: prezentację multimedialną dla uczniów, pogadanki z pedagogiem szkolnym, konkursy oraz wykonanie gazetek oraz wystawy prac plastycznych.

GRUDZIEŃ 2011

Wychowawcy klas czwartych, wykorzystując pakiet edukacyjny „3...2...1...Internet”, przypomnieli i poszerzyli wiedzę uczniów dotyczącą zagrożeń płynących z Internetu. Czwartoklasiści zajmowali się tą tematyką już w ubiegłym roku.

LISTOPAD 2011

Klasy szóste zgłębiają prawo autorskie oraz omawiają zasady kultury obowiązujące w Sieci. Poznają znaczenie prawa autorskiego, poznają pojęcie „licencja”, „programy legalne”. Szóstoklasiści uczą się też, jak korzystać z serwisów aukcyjnych.

PAŹDZIERNIK 2011

Uczniowie klas czwartych odświeżają wiadomości zdobyte w ubiegłym roku szkolnym. Pod kierunkiem nauczyciela informatyki, układają krzyżówki związane z tematyką bezpieczeństwa w Internecie.

ROK SZKOLNY 2011/2012

WRZESIEŃ 2011

Rozpoczynamy drugi rok akcji Szkoła Bezpiecznego Internetu. Kontynuowane będą działania zmierzające do zdobycia przez naszych podopiecznych oraz ich opiekunów umiejętności właściwego korzystania ze środków teleinformatycznych. We wrześniu uaktualniliśmy gazetkę znajdującą się przy wejściu do szkoły. Zachęcamy rodziców do zapoznania się ze znajdującymi się tam informacjami.

CZERWIEC 2011

1 czerwca 20011 - Turniej Wiedzy o Bezpiecznym Internecie

Przeprowadziliśmy Turniej Wiedzy o Bezpiecznym Internecie jako podsumowanie całorocznej akcji. Do rywalizacji przystąpiły czwarte, piąte i szóste. Uczniowie wykazali się dużą znajomością zagadnienia. Najlepsze klasy otrzymały dyplomy.

KWIECIEŃ 2011

15 kwietnia 2011 - Szkolny Konkurs Informatyczny

Zorganizowaliśmy konkurs, w ramach którego uczniowie wykonywali prace graficzne w wybranych aplikacjach, między innymi w programach Paint i PowerPoint. Jednym z tematów był "Bezpieczny Internet."

MARZEC 2011

Konkurs "I Ty zostaniesz sieciakiem"

Postanowiliśmy przystąpić do konkursu na wykonanie plakatu o bezpieczeństwie w Internecie ogłoszonego przez Książnicę Beskidzką. Wysłaliśmy kilkanaście prac wybranych podczas szkolnego konkursu "Bezpiecznie korzystam z komputera."

7 marca – mamy certyfikat SBI

Dziś otrzymaliśmy wiadomość o przyznaniu certyfikatu Szkoły Bezpiecznego Internetu, który jest potwierdzeniem spełnionych przez nas wymagań. Certyfikat jest ważny przez trzy lata i zobowiązuje do kontynuowania podjętych przez szkołę działań profilaktyczno-edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem on-line.

Pod koniec marca naukę bezpiecznego korzystania z Internetu rozpoczęli uczniowie z klas pierwszych.
Pierwsze kroki w Sieci zostały postawione na stronach www.sieciaki.pl i www.przedszkolaki.pl.
Dzieci zapoznały się z podstawowymi zagrożeniami internetowymi i sposobami ich unikania.

8 lutego - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowaliśmy apel poświęcony tematyce bezpieczeństwa w Internecie.
Klasa IV a zaprezentowała kilka scenek przedstawiających niektóre zagrożenia oraz przypomniała zasady bezpiecznego korzystania z komputera.
W prezentację tych zasad włączyły się dzieci z klasy II a.
Podczas apelu wręczono dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym
"Bezpiecznie korzystam z komputera".
Prace zostały wyeksponowane w szkolnym korytarzu – można je podziwiać! Wśród prac znajduje się również plakat ze słownictwem angielskim wykorzystywanym w pracy z komputerem i Internetem.
W centralnym miejscu korytarza widnieje plakat promujący DBI.

"Bez uzależnień" - bezpieczny i zdrowy kontakt z komputerem

W ostatnich dniach na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VI zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego i zdrowego korzystania z komputera i Internetu. Jednym z podejmowanych tematów były uzależnienia od życia w wirtualnym świecie.

LUTY 2011

Przygotowujemy się do obchodów ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Zaprosiliśmy do szkoły naczelnika wydziału prewencji. Pan nadkomisarz w interesujący sposób opowiedział o zagrożeniach internetowych oraz przedstawił kwestię odpowiedzialności za działania podejmowane w Sieci.
Autorytet gościa sprawił, że uczniowie słuchali go z dużą uwagą i na pewno zapamiętają hasło dzisiejszego spotkania: "Każdy Twój ruch w Internecie zostawia ślad."

STYCZEŃ 2011

Trwa dalsza edukacja związana z bezpieczeństwem w Sieci.
Uczniowie zapoznają się z zasadami netykiety i prawa autorskiego.
Wykonują plakaty prezentujące słownictwo angielskie używane podczas pracy z komputerem i Internetem. Ogłoszono konkursy plastyczne: klasy starsze tworzą plakaty ukazujące zagrożenia internetowe i promujące bezpieczne korzystanie z Internetu, a klasy młodsze – prace plastyczne
„Bezpiecznie korzystam z komputera”.
W pracowni, obok zasad bezpieczeństwa, wyeksponowana została lista bezpiecznych stron przeznaczonych dla dzieci.

GRUDZIEŃ 2010

W grudniu przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze w klasach IV – VI,
podczas których uczniowie zapoznali się z tematyką bezpieczeństwa w Internecie
na podstawie pakietu edukacyjnego „3…2…1… Internet!”.

LISTOPAD 2010

10 listopada na spotkaniu Rady Pedagogicznej został zatwierdzony dokument opisujący politykę bezpieczeństwa internetowego szkoły, który zostaje dołączony do programu wychowawczego.
Dokument ten zawiera cele akcji "Szkoła bezpiecznego Internetu" oraz harmonogram działań profilaktycznych aktywizujących uczniów w zakresie bezpieczeństwa w Sieci.

Na korytarzu, tuż przy wejściu do szkoły, pojawiła się gazetka ścienna, na której umieszczono materiały informacyjne dla rodziców.

W miejscach, w których uczniowie mają dostęp do Internetu - w pracowni komputerowej oraz w centrum multimedialnym znajdującym się w bibliotece - wyeksponowane zostały zasady bezpiecznego korzystania
z Sieci.

Rozpoczęliśmy edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu – klasy druga i trzecia uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem materiałów proponowanych na stronie www.dzieckowsieci.pl

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktyczno-edukacyjnego „Szkoła bezpiecznego Internetu”.

Celem akcji jest uświadomienie jej uczestnikom zagrożeń, jakie niesie ze sobą nierozważne korzystanie z Sieci i przede wszystkim wykształcenie umiejętności świadomego, bezpiecznego posługiwania się możliwościami komputera i Internetu. Edukacja obejmie nie tylko uczniów, ale również rodziców i nauczycieli.

27 października 2010 roku odbyła się prezentacja dla rodziców „Komputer i Internet – korzyści i zagrożenia. Bezpieczeństwo w Sieci”.

Podobną prezentację mieli już okazję zobaczyć nasi nauczyciele w ubiegłym roku szkolnym, a w najbliższych dniach odbędą szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Helios”- „Szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z technologii informacyjnej i multimediów”.

Do uzyskania certyfikatu "Szkoły bezpiecznego Internetu" konieczne jest także posiadanie wyłącznie legalnego oprogramowania, a także programów zabezpieczających komputery oraz programów filtrujących szkodliwe treści na wszystkich komputerach podłączonych do Internetu, do których dostęp mają uczniowie. Ten warunek spełniamy!

powrót do strony głównej