INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
od dnia 17 grudnia 2012 w naszej szkole

 • ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY

 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYBITNIE ZDOLNYCH

 • ZAJĘCIA PRZYRODNICZO- MATEMATYCZNE DLA DZIECI UZDOLNIONYCH

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY

 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE

 • RADOSNA SZKOŁA

  Szkoła po złożeniu wniosku na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw otrzymała‚a na ten cel dotację w wysokości
  12 000 00 złotych. W tej chwili szkoła jest w trakcie realizacji zamówienia pomocy dydaktycznych.

  PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

  Nasza Szkoła zgłosiła się do udziału w tym projekcie.
  Czas trwania Projektu od 01-10-2008r. do 31-12-2011r.
  Nauczyciele realizujący Projekt:

  I etap Irena Twardzik
  Na zakończenie I etapu realizowanego przez klasę II b Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenie droga do wiedzy" została przygotowana i przeprowadzona prezentacja efektów pracy uczniów pt:" Święta, tuż, tuż" , która odbyła się 15.12.2009 roku.
  Licznie zgromadzeni rodzice uważnie ogladali swoje pociechy.Spotkanie uczniowie rozpoczęli polonezem do kolędy "Bóg sie rodzi",
  a następnie wykonywali różne zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami.

  II etap Jolanta Handzlik
  16 grudnia 2009 roku o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie wychowawcy Jolanty Handzlik z rodzicami klasy I b, która bierze udział‚ w II etapie Projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
  Celem tego spotkania było :
  -Zapoznanie rodziców z założeniami projektu
  -Wzbogacenie wiedzy rodziców o istocie wielokierunkowego rozwoju zdolności człowieka
  -Uświadomieniu rodzicom ich roli w zorganizowaniu dziecku środowiska, które zapewni mu wielointeligentne funkcjonowanie
  -Wzbogacenie wiedzy rodziców o "mocnych" i "słabych" stronach dziecka
  -Integracja działalności nauczyciela i rodziców we wspieraniu rozwoju dziecka
  Gazetka Projektu - kolejne informacje na temat działalności w klasie 1b
  Serdecznie pozdrawiam, wychowawca.

  III etap
  Szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych (o wartości ponad 8 000,00 złotych) służących uczniom klasy pierwszej.

  PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

  III etap Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego (współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa), realizowany był w roku szkolnym 2010/ 2011.

  w klasie 1a pod opieką wychowawcy klasy - mgr Urszuli Hammer.


  W ramach projektu:
  • zorganizowano spotkania z Rodzicami uczniów biorących udział w Projekcie
  • na podstawie obserwacji i wywiadów, nauczyciel sporządził i zapoznał rodziców z początkową i końcową diagnozą profilu inteligencji dziecka
  • zrealizowano 50 godzin zajęć pozalekcyjnych (od 3 stycznia do 20 czerwca), a w tym prezentację efektów pracy uczniów z udziałem wszystkich rodziców, która zakończyła III etap Projektu
  • eksponowano założenia, cele i główne koncepcje Projektu, prezentowano podejmowane działania i osiągnięcia uczniów w formie fotoreportaży z zajęć - na tablicach informacyjnych holu szkoły
  • włączono innych nauczycieli szkoły oraz studentów odbywających praktyki w realizację i pokaz pracy z uczniem wg modelu proponowanego przez twórców koncepcji Projektu

  OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH EFEKTÓW PROJEKTU UCZNIOWIE:


  • rozwinęli swoje indywidualne zdolności i zainteresowania
  • odkrywali nowe płaszczyzny swoich możliwości i nauczyli się pokonywać własne słabości
  • uczestnicząc w zajęciach Projektu, mających „posmak” przygody i fascynującej zabawy, aktywnie tworzyli samych siebie, stali się kreatywni i zdobyli poczucie własnej wartości
  • wykorzystali wiele okazji do osiągania sukcesów i ukształtowali własną motywację do nauki
  • otrzymali szansę lepszego startu szkolnego

  NAUCZYCIEL:
  • wdrożył i w pełni zrealizował cele Projektu
  • głębiej poznał swoich uczniów na początku ich szkolnej edukacji opracowując dla każdego z nich profil inteligencji we wnikliwej diagnozie wstępnej
  • włączył rodziców w proces poznawania dzieci, odkrywania ich mocnych stron i talentów
  • przygotowując się do zajęć rozwijał własne możliwości twórcze, wzbogacał swój warsztat pracy
  • inspirując uczniów do podejmowania różnorodnych działań w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, stał się dla dzieci przewodnikiem po otaczającym świecie i jednocześnie partnerem w zabawie i nauce, będącej radosną przygodą

  SZKOŁA:
  • uwzględniła w swym działaniu rójpodmiotowośc procesu edukacyjnego: uczeń nauczyciel, dom rodzinny
  • wzbogaciła własne środowisko wychowawcze i edukacyjne o nową ofertę modelu pracy z dzieckiem, pozwalającą nabywać uczniom umiejętność optymalnego wykorzystania własnego potencjału i pełniej, radośniej uczestniczyć w procesie edukacyjnym
  • wzmocniła jakość swojej pracy i zwróciła zainteresowanie środowiska na pomyślne efekty pracy z każdym uczniem, niezależnie od jego możliwości, potrzeb, płci czy sytuacji materialnej rodziny opracowała: Urszula Hammer

  powrót do strony głównej