OBIADY:

Wpłaty za obiady można dokonywać na konto:
FIRMA GASTRONOMICZNO-USŁUGOWA
Beata Sawicka
ul.Zapłocie Duże 1,
43-300 Bielsko-Biała

PKO S.A. 91 12401 17011 1100 10488 63633

W tytule wpłaty proszę podać:
Imię i nazwisko dziecka, klasa

Odpisy za obiady będą uwzględniane tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia
przez rodzica nieobecności dziecka w szkole.
Odpisy liczone będą od dnia następnego po dniu zgłoszenia.
Nieobecności proszę zgłaszać najlepiej: SMS’em lub telefonicznie pod nr 607-335-216
lub osobiście w stołówce.

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW


SP 31 nr rachunku bankowego

45 1020 1390 0000 6902 0018 2048

z dopiskiem od kogo

DUPLIKAT LEGITYMACJI

Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej,
która uległa zgubieniu należy wpłacić kwotę 9,00 zł na adres :

Miejski Zarząd Oświaty
ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko-Biała

nr konta:14 1240 4142 1111 0010 3628 6677

z dopiskiem : Szkoła Podstawowa Nr 31 w Bielsku-Białej
za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej
oraz imię i nazwisko ucznia

Następnie potwierdzenie zapłaty dostarczyć wraz ze zdjęciem do sekretariatu szkoły.

DUPLIKAT ŚWIADECTWA


W przypadku wydania duplikatu świadectwa należy zgłosić się do sekretariatu szkoły z napisanym do Dyrekcji Szkoły wnioskiem
z prośbą o wydanie duplikatu ( pełne dane: imię, nazwisko, rok ukończenia szkoły)
Następnie wpłacić kwotę 26,00 zł na adres i nr konta jak wyżej. z dopiskiem :
Szkoła Podstawowa nr 31 w Bielsku-Białej
za wysytawienie duplikatu świadectwa oraz imię i nazwisko ucznia

powrót do strony głównej