AKTYWNA TABLICA

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą. Nasza szkoła, otrzymała wsparcie w wysokości 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych - w przypadku naszej szkoły: czterech tablic. Zostały zamontowane w sali 36, 37, 50,51 Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Program zakłada:
1. Uczestnictwo przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowanie TIK w nauczaniu.
2. Uczestnictwo przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
a) udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
b) zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie ich w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
3. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
4. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.
5. Przedstawienie na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1-4, oraz:
a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu.
6. Wypełnianiu ankiet oraz udział w badaniach, o których mowa w § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

GODZINA KODOWANIA z Tablicą Interaktywną


W dniach od 3 do 9 grudnia na zajęciach komputerowych , informatyce i kółkach informatycznych uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczyli się kodowania i programowania wykorzystują również tablice interaktywne. Godzina kodowania odbywa się każdego roku podczas Tygodnia Edukacji Informatycznej.To największa taka inicjatywa adresowanej do uczniów całego świata.


ZAJECIA LEKCYJNE I POZALEKCYJNE Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ


W obecnych czasach młodzież funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Tej realnej, na którą składa się bezpośredni kontakt z drugą osobą, i tej wirtualnej, w sieci. Nie trzeba dodawać, że płaszczyzna wirtualna dla większości młodych ludzi jest bardziej atrakcyjna. Komputer jest nieodzownym narzędziem i służy jako forma rozrywki, pomoc w nauce, relaks oraz zastępuje kontakt z rówieśnikami. Praca z komputerem nie sprawia uczniom żadnego kłopotu, a środowisko online jest ich naturalnym środowiskiem. Dlatego w naszej szkole, narzędzia TIK są wykorzystywane na wielu lekcjach.Klasa 2a.

Zajęcia komputerowe prowadzone są w nowatorski sposób a tablica interaktywna pozwala na przeprowadzenie innowacyjnych zajęć. Wykorzystujemy atrakcyjne dla dzieci gry i programy. Dzięki tablicy interaktywnej nauczyciel może prowadzić dynamiczną i atrakcyjną lekcję. Podczas zajęć uczniowie nie tylko uczą się podstaw informatyki, ale również mają okazję utrwalać swoje wiadomości i umiejętności z matematyki, języka polskiego lub innych przedmiotów. Zabawa i działanie są najlepszym sposobem na naukę. Klasa 2b. Na pozalekcyjnych zajęciach komputerowych uczniowie klasy 2b rozwijają swoje zainteresowania informatyczne. Poznają programy komputerowe i możliwości Internetu. Malują na ekranie, bawią się w grafików komputerowych stosując różne narzędzia edytorów grafiki oraz tekstu, tworzą proste prezentacje. Uczą się kodować i grają w gry edukacyjne wykorzystując do tego tablicę interaktywną.


W szkole funkcjonuje również kółko o nazwie " Zajęcia około programistyczne". To spotkania z dziećmi przy Edu-macie, gdzie programują układając różne labirynty, wzory za pomocą kolorowych plansz, to zabawy z ozobotem polegające na wykorzystywaniu kolorowych kodów do sterowania robotem i praca na platformie Code.org. Zajęcia te rozwijają logiczne, krytyczne a zarazem twórcze myślenie.

powrót do strony głównej